Loading…

Pravila nagradne igre

Na temelju odredbi Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10), Orbico d.o.o., Koturaška 69, Zagreb, OIB: 85611744662 (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

 

             PRAVILA NAGRADNE IGRE

             „DAN IZ SNOVA S BARBIE“

 

 

Članak 1.

Orbico d.o.o., Koturaška 69, Zagreb, OIB: 85611744662 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru ''Dan iz snova s Barbie˝ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje Barbie lutki na svim prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske i promoviranja poruke Budi što želiš.

 

Članak 2.

Nagradna igra počinje 28.09.2019.  i traje do 10.11.2019. i odvija se u svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj na kojima su zastupljene Barbie lutke.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Facebook stranici Orbico toys (www.facebook.com/orbicotoys) dana 27.09.2019. godine.

 

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe (pojedinačno) koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo koje Barbie lutke (uključene su i lutke Kena, Chelsea i drugih prijateljica, a nisu uključeni Barbie odjeća, namještaj, kuće i drugi dodaci) u  prodajnim mjestima Barbie lutki u Republici Hrvatskoj. Prilikom kupnje Barbie lutke na prodajnom mjestu potrebno je sačuvati račun i registrirati se na stranici www.barbiedan.com gdje će biti potrebno upisati: e-mail, ime i prezime, datum rođenja, telefon, broj računa i prodajno mjesto na kojem je Barbie lutka kupljena. Prilikom kupnje svaki kupac mora sačuvati originalni račun koji će predočiti ukoliko kupon s podacima istog bude izvučen.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

U izvlačenje će ući sve prijave do 10.11.2019. do kraja dana.

 

Članak 5.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri ''Dan iz snova s Barbie'' prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila i pristaje na to da:

  1. a) Priređivač prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika u svrhu provođenja predmetne Nagradne igre, dodjelu nagrade, za financijske i računovodstvene svrhe, te ih u druge svrhe nije ovlašten koristiti, osim ako Sudionik izričito ne daje suglasnost za obradu svojih osobnih podataka;
  2. b) Sudionikovo ime i prezime budu objavljeni na Facebook stranici Priređivača (Orbico Toys);
  3. c) Sudionikovi osobni podaci budu prikupljani i obrađivani od strane Priređivača.

Priređivač će kao voditelj zbirke osobnih podataka ispunjavati svoje obveze sukladno Zakonu o zašiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Direktivi 95/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24.10.1995. godine.

Svaki od Sudionika može u svakom trenutku zatražiti od Priređivača da prestane s korištenjem njegovih osobnih podataka za gore navedene potrebe, pisanim zahtjevom na adresu ORBICO d.o.o., T&T odijel, Kreše Golika 1, 10090 Zagreb, uz napomenu: Za nagradnu igru „Dan iz snova s Barbie“ ili putem e-mail adrese  orbico@orbico.hr. Ukoliko takav zahtjev bude podnesen za vrijeme trajanja Nagradne igre, Priređivač će poštovati taj zahtjev, ali u tom slučaju Sudionik gubi sva prava koja su u vezi sa sudjelovanjem u Nagradnoj igri, počevši od dana prihvaćanja zahtjeva bez obzira na to u kojoj je fazi Nagradne igre  ovaj zahtjev podnesen.

Sudionik ili njegov zakonski predstavnik, imati će pravo na pristup svojim osobnim podacima kao i pravo na njihovo ispravljanje.

Pružanje Osobnih podataka biti će dobrovoljno, ali pružanje Osobnih podataka koji su lažni ili netočni makar i djelomično, onemogućit će sudjelovanje u  Nagradnoj igri i rezultirati gubitkom svih prava koja su u vezi sa sudjelovanjem u Nagradnoj igri.

Osobni podaci biti će obrađivani i korišteni od strane Priređivača za potrebe vezane uz provođenje Nagradne igre, dodjelu Nagrade,  za financijske i računovodstvene svrhe provođenja predmetne nagradne igre i u svrhu obrade pritužbi navedenih u članku 5. ovih Pravila u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Dobiveni osobni podatci pohranjuju se do završetka nagradne igre odnosno do dodjele nagrada.

Porezni broj i ispostava poreznog ureda glavnog nagrađenog pohranjuje se 10 godina od dodjele nagrade odnosno toliko koliko je potrebno na temelju poreznog zakonodavstva.

Nakon isteka roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.

Upravljač osobnih podataka mora sudioniku na njegov zahtjev:

– potvrditi obrađuju li se osobni podatci u vezi s njim ili ne

– omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili kopiranje

– proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega

– dati informaciju o metodama obrade osobnih podataka

– izbrisati osobne podatke iz baze podataka.

 

Članak 6.

Da bi sudjelovali u nagradnoj igri, svi prijavljeni računi moraju biti za kupnju bilo koje Barbie lutke proizvođača Mattel na prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Pravo na nagradu, u slučaju da je izvučen kao dobitnik, može ostvariti samo sudionik osobno.

 

Članak 8.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 5.000 kn (PDV uključen) sastoji se od glavne nagrade:

Potrošačka kartica VISA Gold kartice Zagrebačke banke s 5.000 kn (PDV uključen).

Iznos s kartice koristi se za realizaciju Dana iz snova sretnog dobitnika/ce u organizaciji Priređivača nagradne igre.

Nagrada uključuje porez na dodanu vrijednost koju plaća Priređivač.

 

Članak 9.

Izvlačenje glavne nagrade održat će se 12.11.2019, a u izvlačenju će sudjelovati svi registrirani sudionici na web stranici www.barbiedan.com. Izvlačenje glavne nagrade održat će se javno, u prostorijama Priređivača na adresi Kreše Golika 1,  10090 Zagreb pod nadzorom tročlane komisije.

 

U slučaju da izvučeni račun ne sadrži sve podatke utvrđene člankom 4. ovih pravila, isti neće biti važeći te će umjesto njega biti izvučen drugi račun.

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika Priređivača) će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve Sudionike Nagradne igre.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Ime dobitnika nagrade biti će objavljena na Facebook stranici Orbico Toys (www.facebook.com/orbicotoys) najkasnije 5 radnih dana od izvlačenja. Osobni podaci dobitnika Nagradne igre će biti ukolnjeni s navedene Facebook stranice najkasnije 14 dana nakon objave dobitnika.

 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.

 

Članak 10.

Rezultati izvlačenja su konačni. Žalba nije moguća. Nagrade se ne mogu zamijeniti niti isplatiti u gotovini.

 

Članak 11.

Svaki sudionik može biti dobitnikom samo jedne nagrade  iz fonda. Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene i krivo ubačene nagradne kupone.

 

Članak 12.

Priređivač osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njegovu isporuku.

Dobitnick nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila ima pravo preuzeti nagradu u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. Način preuzimanja nagrade Priređivač će dogovoriti s dobitnikom putem telefona.

 

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Priređivač će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 8 dana za preuzimanje nagrade. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nju, a Priređivač će postupiti sukladno čl.11.st.1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom ili nagradni fond ostane ne podijeljen, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13,158/13, 41/14, 143/14.) odnosno čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10).

 

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija za njih izda suglasnost i budu objavljena na Facebook stranici Orbico Toys www.facebook.com/orbicotoys i  vrijede do završetka nagradne igre.

 

Članak 16.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

 Članak 17.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Urudžbeni broj po kojem su odobrena pravila za nagradnu igru

  • KLASA: UP/I – 460 – 02/19 – 01/538
  • BROJ: 513 – 07 – 21 – 01 – 19 – 2

 

Zagreb, 3. rujna 2019.

 

POZDRAV! NAGRADNA IGRA JE ZAVRŠENA, A DOBITNIK JE OBJAVLJEN NA:

www.facebook.com/orbicotoys